Try Our New BETA Version
GO
Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 50 of 50 (0.256 secs)
You searched for: mediatype:texts AND collection:nationallibraryofscotland AND subject:"Church Of Scotland"
[texts]Leabhar cheist air uachdaranachd agus oideas na h-Eaglais Clreachail (no Eaglais na h-Alba) (Volume 1843) - Church of Scotland
Translation of: Catechism of the government and discipline of the Presbyterian Church
Keywords: Church of Scotland; Church of Scotland; Church of Scotland
Downloads: 135
[texts]Fasti ecclesiae scoticanae : the succession of ministers in the Church of Scotland from the reformation - Scott, Hew, 1791-1872. cn
Vol. 10 edited by Donald Farquhar Macleod Macdonald; published by Saint Andrew Press, v. 11 edited by Finlay Angus John Macdonald; published by T&T Clark
Keywords: Church of Scotland; Church of Scotland
Downloads: 3,106 (1 review)
[texts]The history of the Kirk of Scotland : from the year 1558 to August 1637 - Row, John, 1568-1646
Half-title: Row's history of the Kirk of Scotland, 1558-1639
Keywords: Church of Scotland
Downloads: 341
[texts]Co-'rian de 'leasanaibh Said air-son sgoilean agus theaghlaichean .. - Muir, William, 1787-1869
Text in Gaelic, contents pages in English and Gaelic
Keywords: Church of Scotland
Downloads: 328
[texts]An dara leabhar air son nan sgoilean G'lach a ta air an cumail suas le Comunn Ard-sheanaidh Eaglais na h-Alba - Church of Scotland
HM
Keywords: Church of Scotland
Downloads: 177
[texts]The Book of Common Order, commonly called John Knox's Liturgy - Church of Scotland
Gaelic text and English original, English and Gaelic preliminaries
Keywords: Church of Scotland
Downloads: 169
[texts]An treas leabhar air son nan sgoilean G'lach : a ta air an cumail suas le Comunn Ard-sheanaidh Eaglais na h-Alba - Church of Scotland
BC
Keywords: Church of Scotland
Downloads: 184
[texts]Leabhar aideachaidh a' chreidimh : le dleabhar a' cheasnachaidh, maille ri suim agus feum an eais shlnteil : eadar-theangaichte o 'n bheurla chum Gaelic albannaich, air tus le seanadh earra-Ghaeil 's a' bhliadhna MDCCXXV
BC
Keywords: Church of Scotland
Downloads: 256
[texts]Leabhar aideachaidh a' chreidimh, le dleabhar a' cheasnachaidh : maille ri, Suim agus feum an eais shlnteil (Volume 1891) - MacDonald, Gilbert
Translation of: Westminster confession of faith
Keywords: Church of Scotland
Downloads: 77
[texts]An treas leabhar air son nan sgoilean G'lach : a ta air an cumail suas le Comunn Ard-sheanaidh Eaglais na h-Alba - Church of Scotland. General Assembly
HM
Keywords: Church of Scotland
Downloads: 148
[texts]An ceud leabhar air son nan sgoilean Glach : a ta air an cumail suas le Comunn Ard-sheanaidh Eaglais na h-Alba - Church of Scotland
BC
Keywords: Church of Scotland
Downloads: 174
[texts]Leabhar cheist na mathar, do'n leanabh og, no, Roimh-chuideachadh do'n droing ata og agus aineolach : chum 's gu'm b'fhusa dhoibh na leabhraiche cheiste is mo a thuigsinn (Volume 1826) - Willison, John, 1680-1750
Translation of: Mother's catechism
Keywords: Church of Scotland
Downloads: 51
[texts]Foirceadul aith-ghearr cheasnuighe, air tus air na orducha le coi'-thionnal nan diaghairibh ag niar-mhanaister, ann an sasgan; leish an d'aontuighe ard-sheannadh Eaglaish na halbann, chum a bhith na chuidd eigin d'aon-mhodh crabhuidh eidir eaglaishibh Chriost ann sna tri rioghachdaibh. Air na churr an Gailic le Seannedh Earra-Ghaidheal agus anoish cuidd do mhearrachdaibh a chlobhualaidh air nan leassacha chum maith coitcheann Gaidhealtachd Alba. Clo bhuailt' sna Galie n'darra uair. (Volume 1776) - Westminster Assembly (1643-1652)
Entered in Stationer's Hall.--title page
Keywords: Church of Scotland
Downloads: 70
[texts]An treas leabhar air son nan sgoilean G'lach : a ta air an cumail suas le Comunn Ard-sheanaidh Eaglais na h-Alba - Church of Scotland
"An dara clh-bualadh"--T. p
Keywords: Church of Scotland
Downloads: 148
[texts]Leabhar aithghearr nan ceist (Volume 1891) - Westminster Assembly (1643-1652)
Verso of last leaf contains prayers
Keywords: Church of Scotland
Downloads: 32
[texts]Eachdraidh aithghearr mu Eaglais na h-Alba : bho thus a suidheachaidh; maille ri cunntas air dealachadh agus cur suas na h-Eaglaise Saoire, cuis mhic mhaoilein chardrois, &c., &c. - MacFarlane, Donald
CAM
Keywords: Free Church of Scotland
Downloads: 175
[texts]An gluasad air son an Eaglais a dhealachadh o'n Std : earail do mhuinntir na h'Eaglais Shaoir anns a Ghaidhealtachd - Kennedy, John, 1819-1884
HM
Keywords: Free Church of Scotland
Downloads: 133
[texts]The Book of Common Order, commonly called John Knox's Liturgy - Church of Scotland
Gaelic text and English original, English and Gaelic preliminaries
Keywords: Church of Scotland
Downloads: 142
[texts]Air comh-shuidheachadh Eaglais na h-Alba, 'agus a daimhibh ri eaglaisibh cleireach eile, ann an coimh-cheangal ris an Achd leis an do chuireach a' phatronachd air chul - Kennedy, John, 1819-1884
HM
Keywords: Church of Scotland
Downloads: 166
[texts]Leabhar cheist na mathar, do'n leanabh og : no roimh-chuideachadh do'n dream a ta og agus aineolach chum an deanamh comasach air na leabhraichibh cheist is ma thuigsinn - Willison, John, 1680-1750
HM
Keywords: Church of Scotland
Downloads: 206
[texts]Iomradh air craobhsgaoileadh an t-soisgeil (Volume 1875) - Free Church of Scotland
North, J.S. Scottish newspapers
Keywords: Free Church of Scotland
Downloads: 64
[texts]Co'-labhairtean air na ceisdean a tha 'san am so air an gluasad anns an Eaglais na h-Alba' - Clark, Alexander, 1797-1852
Translation of: Dialogues on the questions presently agitated in the Church of Scotland
Keywords: Church of Scotland
Downloads: 151
[texts]Eaglais steidhichte na h-Alba; agus, Gnothaichean Albannach Eile : da oraid - Gladstone, W. E. (William Ewart), 1809-1898
HM
Keywords: Church of Scotland; Crofters
Downloads: 200
[texts]An dara leabhar air son nan sgoilean G'lach a ta air an cumail suas le Comunn Ard-sheanaidh Eaglais na h-Alba - Church of Scotland
BC
Keywords: Church of Scotland
Downloads: 142
[texts]Leabhar aithghearr nan Ceist : a chuireadh a mach le comhchruinneachadh nan diadhair 's an Iar-mhinisteir leis an d'aontaich Ard-Chleir Eaglais na h-Alba : agus a shonruicheadh leo chum a bhi 'na sheoladh ceasnachaidh air a chur a mach leis a Chomunn a tha 'Cumail suas Sgoilean Gaelig air Feadh Gaidhealtachd agus Eileanan na h-Alba - Westminster Assembly (1643-1652)
HM
Keywords: Church of Scotland
Downloads: 232
[texts]The Confession of Faith, Larger and Shorter Catechisms, agreed upon by the Assembly of Divines at Westminster, with the assistance of commissioners from the Church of Scotland, : as a part of the covenanted uniformity in religion betwixt the churches of Christ in ... Scotland, England, and Ireland. - Westminster Assembly (1643-1652)
With an additional titlepage and two divisional titlepages in Irish
Keywords: Church of Scotland
Downloads: 404
[texts]Co-'rian de 'leasanaibh Said air-son sgoilean agus theaghlaichean .. - Muir, William, 1787-1869
Text in Gaelic, contents pages in English and Gaelic
Keywords: Church of Scotland
Downloads: 163
[texts]Leabhar aithghearr nan ceist = The shorter catechism : in Gaelic and English - Westminster Assembly (1643-1652)
BC
Keywords: Church of Scotland
Downloads: 409
[texts]Iomradh air craobhsgaoileadh an t-soisgeil - Free Church of Scotland
North, J.S. Scottish newspapers
Keywords: Free Church of Scotland
Downloads: 229
[texts]The Book of Common Order, commonly called John Knox's Liturgy - Church of Scotland
Gaelic text and English original, English and Gaelic preliminaries
Keywords: Church of Scotland
Downloads: 257
[texts]The Book of Common Order, commonly called John Knox's Liturgy - Church of Scotland
Gaelic text and English original, English and Gaelic preliminaries
Keywords: Church of Scotland
Downloads: 679
[texts]An treas leabhar air son nan sgoilean G'lach : a ta air an cumail suas le Comunn Ard-sheanaidh Eaglais na h-Alba - Church of Scotland. General Assembly
BC
Keywords: Church of Scotland
Downloads: 146
[texts]Oran mu'n Eaglais - Matheson, John, of Uist
HM
Keywords: Church of Scotland
Downloads: 143
[texts]The Book of Common Order, commonly called John Knox's Liturgy - Church of Scotland
MT
Keywords: Church of Scotland
Downloads: 772
[texts]Foirceadul Aith-ghearr Ceasnuighe, (Volume 1783) - Westminster Assembly (1643-1652)
Pagination from Scottish Gaelic Union Catalogue
Keywords: Church of Scotland
Downloads: 104
[texts]An ceathramh leabhar air son nan sgoilean G'lach : a ta air an cumail suas le Comunn Ard-sheanaidh Eaglais na h-Alba - Church of Scotland. General Assembly
BC
Keywords: Church of Scotland
Downloads: 223
[texts]An ceathramh leabhar air son nan sgoilean G'lach : a ta air an cumail suas le Comunn Ard-sheanaidh Eaglais na h-Alba - Church of Scotland. General Assembly
BC
Keywords: Church of Scotland
Downloads: 240
[texts]Leabhar aideachaidh a' chreidimh, le dleabhar a' cheasnachaidh : maille ri, Suim agus feum an eais shlnteil (Volume 1891) - MacDonald, Gilbert
Translation of: Westminster confession of faith
Keywords: Church of Scotland
Downloads: 107
[texts]Eisempleir shoilleir ceasnnuighe air Leabhar Aith-ghearr nan Ceist, : chum foghlum a thabhairt do 'n dream ata oeg, agus ain-eolach. (Volume 1773) - Willison, John, 1680-1750
Two variants are known. A: at end of page 164 a note 'As page 197 was accidentally spoiled in several copies in the working, the bookbinder is desired to cancel that leaf where faulty, and to substitute another in place of it'; B: no note at end of page 164
Keywords: Church of Scotland; Presbyterian Church
Downloads: 150
[texts]Eisempleir shoilleir ceasnnuighe air Leabhar Aith-ghear nan Ceist, : chum foghlum a thabhairt do 'n dream ata og, agus ain-eolach. - Willison, John, 1680-1750
Translated by Robert Macfarlan
Keywords: Church of Scotland; Presbyterian Church
Downloads: 484
[texts]Uaill ann an crann-ceusaidh Chriosd - Maclaurin, John, 1693-1754
Preface in English
Keywords: Jesus Christ; Church of Scotland; Sermons, Scottish
Downloads: 140
[texts]An tiodhlac do-labhairt : a Gaelic sermon - Cook, Archibald, 1789-1865
HM
Keywords: Free Church of Scotland; Sermons, Scottish Gaelic
Downloads: 225
[texts]Uaill ann an crann-ceusaidh Chriosd - Maclaurin, John, 1693-1754
Preface in English
Keywords: Jesus Christ; Church of Scotland; Sermons, Scottish
Downloads: 142
[texts]Leabhar ceasnachaidh an og-luchd-comunachaidh, no, Comhnadh, araon aithghearr agus soilleir, chum a mhuinntir a sheadh agus ullachadh chum teachd air mhodh iomchuidh gu bd an Tighearna : maille ri Riaghailt chum coi'-cheangal a' bhaistidh ath-nuadhachadh gu follaiseach (Volume 1842) - Willison, John, 1680-1750
Translation of: The young communicant's catechism
Keywords: Church of Scotland; Lord's Supper; Baptism
Downloads: 91
[texts]Aonadh nan Eaglaisean : brigh oraid a chaidh a labhairt aig Ard-Seanadh Eaglais Shaor na h-Alba, air an 25 la de mhios Maigh, 1899 - Ardwall, Andrew Jameson, Lord
HM
Keywords: United Presbyterian Church (Scotland); Free Church of Scotland
Downloads: 188
[texts]An comhradh eadar Aindrea Muilleir agus Iain Greasaich, mu Aonadh nan Eaglaisean - Christie, Charles Maitland
HM
Keywords: United Presbyterian Church (Scotland); Free Church of Scotland
Downloads: 204
[texts]The strange adventures of the Reverend James Gordon, sensualist, spy, strategist (?), and soothsayer - Bulloch, John Malcolm
Limited edition of thirty copies
Keywords: Gordon, James, 1645(?)-1693; Church of Scotland; Clergy; Spies
Downloads: 182
[texts]An camadh 's a' chrannchur, no, Gliocas agus ard-uachdranachd Dh air am foillseachadh ann an amhgharaibh dhaoine : maille ri Cunntas mu bheatha agus mu chlian ughdair (Volume 1845) - Boston, Thomas, 1677-1732
Later editions of "The sovereignty and wisdom of God displayed in the afflictions of men" are entitled "The crook in the lot". The Gaelic version was translated from one of the later editions
Keywords: Church of Scotland; Suffering; Providence and government of God
Downloads: 48
[texts]An t-urramach Iain Mac-Rath ("Mac-Rath Mor") : a bha ann an leodhas beagan iomraidh m' a bheatha agus criomagan de 'theagasg - Nicolson, Nicol
Cover gives imprint date as 1894
Keywords: MacRae, John, 1794-1876; Free Church of Scotland
Downloads: 157
[texts]Gaelic and English sermons of the late Rev. John Macalister, with memoir (Volume 1896) - Macalister, John, 1789-1844
With half title
Keywords: Macalister, John, 1789-1844; Free Church of Scotland; Sermons, Scottish Gaelic; Sermons, English
Downloads: 90
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

texts

Terms of Use (31 Dec 2014)